Skip to main content

Huiselijke Vrede

In het project maken we huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar. Er worden vrijwilligers getraind die voorlichting gaan geven over huiselijk geweld en kindermishandeling. We richten ons op kwetsbare groepen met een vluchtelingen- en migrantenachtergrond.

 

Achtergrond

 Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Huiselijk geweld komt voor in verschillende vormen zoals:

 • Kindermishandeling;
 • Ouderenmishandeling;
 • Eer gerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (‘vrouwenbesnijdenis’) of huwelijksdwang;
 • Partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking.

Huiselijk geweld is onze samenleving een maatschappelijk gegeven dat in veel gezinnen in Nederland voorkomt van arm tot rijk en bij gezinnen met een migratie en vluchtelingen achtergrond waar wij als organisatie mee te maken hebben. Het heeft te maken met een veelheid van factoren: leven in een andere samenleving, veranderende man vrouw verhoudingen en vaak ook dingen niet begrijpen, sociaaleconomische omstandigheden en onmacht. Bij mensen met een andere culturele achtergrond wordt huiselijk geweld minder als een probleem ervaren en in sommige gevallen als normaal ervaren, In veel van deze gezinnen wordt het slaan van kinderen als zij bv niet luisteren als normaal ervaren. Willen wij hier verandering inbrengen dan zal een gedragsverandering plaats moeten vinden wat een lang proces kan zijn.

Stichting SSHO zet zich al vele jaren in om huiselijk geweld en kindermishandeling te bestrijden. In samenwerking met lokale en landelijke organisatie zijn er de afgelopen jaren regelmatig gespreksbijeenkomsten en voorlichtingen organiseerde om verandering van binnenuit de gemeenschappen te realiseren.

Helaas komen huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds voor. Ook binnen vluchtelingengemeenschappen. Binnen deze gemeenschappen heerst een zogezegde collectieve cultuur. In Nederland heb je het recht om eigen keuzes te maken en zelf invulling te geven aan je leven. Zelfbeschikking gaat over het kunnen en mogen maken van die eigen keuzes. Helaas is dit niet overal vanzelfsprekend.

Doelstelling

 • Bevorderen dat vluchtelingenvrouwen zich kunnen emanciperen en empoweren;
 • Stimuleren dat huiselijk geweld binnen de gemeenschappen bespreekbaar wordt gemaakt;
 • Herkennen van huiselijk geweld;
 • Stimuleren dat door de inzet van vrijwilligers hulpverlening aan gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld mogelijk wordt gemaakt;
 • Verbinden van informele organisatie aan formele organisaties.
 • Toegankelijk maken van hulpverlening.

In dit project willen wij vluchtelingenvrouwen en -mannen empoweren en huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken. En de drempel voor slachtoffers voor hulp verlagen. Dit willen wij vormgeven door middel van de volgende projectactiviteiten:

 • Training van 6 sleutelpersonen;
 • Training hulporganisaties in werken met vluchtelingen groepen
 • Ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal
 • Werving deelnemers (120);
 • Informatiebijeenkomsten huiselijk geweld en kindermishandeling ((4)
 • 12 huiskamergesprekken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Gesprekken met gezinnen (20)
 • Netwerkbijeenkomsten (3)

Te behalen resultaten

 • Er hebben zicht 120 mensen aangemeld voor het project;
 • Er is een startbijeenkomst georganiseerd waar 30 mensen aan hebben deelgenomen;
 • 6 sleutelpersonen uit verschillende gemeenschappen hebben een training gekregen over huiselijk geweld en hoe zij dit bespreekbaar kunnen maken binnen gemeenschappen;
 • Genoemde sleutelpersonen hebben een rol gespeeld in informatiebijeenkomsten, huiskamergesprekken en begeleiding van gezinnen;
 • Er heeft een training plaats gevonden voor professionele organisaties waar 15 mensen aan hebben deelgenomen;
 • Professionals hebben meer inzicht gekregen hoe huiselijk geweld wordt beleefd bij vluchtelingen gezinnen en hoe er effectief met hen gecommuniceerd kan worden;
 • Er zijn 4 informatiebijeenkomsten over huiselijk geweld georganiseerd waar per bijeenkomst 25 mensen aan hebben deelgenomen;
 • Deelnemers hebben meer inzicht gekregen in huiselijk geweld en hoe deze kan ontstaan een is te voorkomen:
 • Deelnemers hebben een goed beeld gekregen van de verschillende organisaties in Haarlem die hulp kunnen bieden bij huiselijk geweld;
 • Er zijn 12 huiskamergesprekken georganiseerd waar per gesprek 8 mannen en vrouwen aan hebben deelgenomen;
 • Deelnemers hebben met elkaar gesproken over huiselijk geweld en hoe zij omgaan met spanningen en conflicten in het gezin en hebben hierover ervaringen gedeeld en elkaar geadviseerd;
 • 20 gezinnen waar sprake is van conflicten en/of huiselijk geweld hebben begeleiding gekregen.
 • Er zijn per jaar 3 netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar per bijeenkomst gemiddeld 8 organisaties aan hebben deelgenomen.

Uitvoering

We maken in dit project gebruik van erkende methodes. We hebben ruime ervaring met het organiseren van dialoogbijeenkomsten, opzetten van campagnes en het bieden van educatie door middel van peer-educators. We proberen via attitude en mentaliteitsverandering uiteindelijk gedragsverandering te realiseren. Binnen de dialoogbijeenkomsten gebruiken we rollenspellen, bespreken we man/vrouw verhoudingen en worden voorbeelden van situaties geschetst waarover vervolgens vragen worden gesteld. We gaan uit van een positieve framing om de deelnemers te bereiken en maken hen tijdens de bijeenkomst probleemeigenaar.

1e fase

Startbijeenkomst

Wij willen allereerst een startbijeenkomst organiseren over dit project. Hier worden mensen voor uitgenodigd die aangegeven hebben meer over huiselijk geweld te willen weten. Hier zal uitleg worden gegeven over het hoe en waarom van het project en welke projectactiviteiten er plaats gaan vinden. Ook onze partners in dit project gaan een korte inleiding geven over hetgeen zij gaan doen in het project. Hierna is er volop ruimte voor het stellen van vragen. Wij verwachten dat hier ongeveer 30 mensen aan gaan deelnemen.

Ontwikkeling van verschillende materialen

Willen wij de problematiek van huiselijk geweld binnen onze gemeenschappen bespreekbaar maken dan moeten goed met hen kunnen communiceren. Voor deze communicatie hebben wij ook ondersteunende materialen nodig zoals: flyers, posters, films en brochures met uitleg over huiselijk geweld en informatie over hulpverlenende instellingen.

Training van sleutelpersonen

Wij willen een 6-tal sleutelpersonen afkomstig uit de verschillende gemeenschappen zoals boven beschreven een training geven over huiselijk geweld en hoe je dit op een effectieve manier bespreekbaar kunt maken binnen gemeenschappen en bij gezinnen afzonderlijk. Hier komt aan de orde: bewustwording en herkennen van huiselijk geweld de rol van de vrouw binnen het gezin, communicatievaardigheden, opvoedstijlen, cultuursensitiviteit en de hulporganisaties in Haarlem. De training zal in totaal 6 dagdelen omvatten en wordt uitgevoerd door OASAJ training en advies.

Training professionele organisaties

Wij willen hier ook een training aan professionele organisaties geven zoals: Politie, GGD Haarlem, Veilig Thuis Kennemerland, Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland, crisisopvang, ambulante begeleiding, huisartsen en anderen. Hier willen wij uitleggen hoe er binnen onze gemeenschappen aangekeken wordt tegen huiselijk geweld, met welke culturele elementen zij rekening moeten houden en hoe er met mensen met een vluchtelingen achtergrond het beste gecommuniceerd kan worden. Dit laatste zal in de training ook geoefend gaan worden. Wij verwachten dat in totaal 15 professionals van verschillende organisaties hieraan mee gaan doen. De training omvat 2 dagdelen en wordt uitgevoerd door OASAJ training en advies.

2e fase

Informatiebijeenkomsten + dialoog huiselijk geweld

Hier willen wij 4 bijeenkomsten over organiseren. Elke bijeenkomst begint het een kort toneelstuk waar een situatie rond huiselijk geweld speelt. Hierna kunnen deelnemers hierover in gesprek gaan. Voorst wordt door een medewerker van Veilig Thuis informatie gegeven wat huiselijk geweld is, hoe je huiselijk geweld kunt herkennen, waardoor huiselijk geweld door wordt veroorzaakt en hoe je het kunt voorkomen. Ook wordt er informatie gegeven over de verschillende maatschappelijk organisaties die kunnen helpen bij huiselijk geweld. Wij verwachten dat per bijeenkomst hier 25 mensen aan willen gaan deelnemen. De bijeenkomsten worden georganiseerd en geleid door twee van onze getrainde vrijwilligers.

Huiskamergesprekken

Elke getrainde vrijwilliger gaat twee huiskamergesprekken organiseren zodat in totaal 12 huiskamergesprekken gaan plaats vinden. Aan elk huiskamergesprek nemen 8 ouders (mannen en vrouwen) deel. Hierin wordt dieper door gepraat over huiselijk geweld. Wat zij van huiselijk geweld vinden en hoe er met conflicten binnen het gezin en met ook kinderen wordt omgegaan en waar zij tegen aan lopen. Indien gewenst kunnen ook ervaringen gedeeld worden en vragen aan elkaar gesteld worden. De gesprekken worden geleid door twee van onze getrainde vrijwilligers. Tevens is een professional van een instelling aanwezig die aanvullende informatie en advies kan geven.

Gesprekken met gezinnen

Onze getrainde vrijwilligers gaan vervolgens in gesprek waar sprake is van dreigend huiselijk geweld of dat deze al heeft plaats gevonden en sprake is van conflicten die ij zelf niet kunnen oplossen. Zij komen in contact met deze gezinnen via onze eigen spreekuren, sleutelpersonen of door verwijzing van andere organisaties. Hier worden mensen in hun eigen taal te woord gestaan en met kennis van hun cultuur. Daar waar nodig worden zij via een warme overdracht verwezen naar professionele organisaties. Wij verwachten op jaarbasis 20 gezinnen te kunnen helpen. De vrijwilligers krijgen in dit werk ondersteuning door middel van maandelijkse intervisie bijeenkomsten.

Netwerkbijeenkomsten

Wij willen per jaar een 3-tal netwerkbijeenkomsten organiseren waar de organisaties genoemd bij samenwerking bij elkaar gaan komen. Hier wordt gesproken over samenwerking en onderlinge advisering, informatie en doorverwijzing. In het tweede projectjaar worden dezelfde projectactiviteiten uitgevoerd behoudens de twee trainingen.

Samenstellen projectleiding

1 juni 2023

Startbijeenkomst Huiselijke Vrede

25 november 2023

Netwerkbijeenkomsten

1 december 2023

Hele projectperiode

Ontwikkeling promo-drukwerk

1 februari 2024

Training sleutelfiguren

1 maart 2024

OASAJ training en advies

Training professionele organisaties

1 april 2024

OASAJ training en advies

Informatie- en dialoog bijeenkomst 1 & 2

1 mei 2024

Met BUURTS

Informatie- en dialoog bijeenkomst 3 & 4

1 juni 2024

Met CJG/GGD

Tussentijdse rapportage

1 juli 2024

Huiskamergesprekken

1 augustus 2024

Met hulporganisaties

Gesprekken met gezinnen

1 september 2024

Rapportage 1e projectjaar

1 december 2024

Informatie- en dialoog bijeenkomst 1 & 2

1 februari 2025

Met Veilig Thuis/Buurts

Informatie- en dialoog bijeenkomst 3 & 4

1 maart 2025

Met CJG/GGD

Tussentijdse rapportage

1 april 2025

Eindrapportage Huiselijke Vrede

1 november 2025

projectinformatie

 • onderwerp
  integreren & participeren
 • status
  actief
 • startdatum
  1 oktober 2023
 • einddatum
  1 oktober 2025

 • samenwerkende partners
  BUURTS
 • GGD Haarlem
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland
 • Veilig Thuis Kennemerland
 • Vluchtelingenwerk Haarlem
 • Haarlemse Verbinders
 • Bureau Inzicht
 • CAPREA MEDIA

 • financiering
  Gemeente Haarlem