Skip to main content

MEEDOEN SCHALKWIJK 2022-2023

Binnen de Somalische gemeenschap in Haarlem is er een grote groep die moeite heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Dit wordt mede veroorzaakt door financiële problemen, moeilijkheden in de opvoeding, een ongezonde levensstijl, werkloosheid, cultuurverschillen en een taalbarrière.
In dit project slaan Stichting Somaliërs Haarlem en Omgeving en Stichting DOCK Haarlem de handen ineen om te zorgen voor verbinding en de juist aanpak van deze knelpunten.

Achtergrond

Binnen de Somalische gemeenschap in Haarlem Schalkwijk, hebben veel mensen moeite om mee te doen in de maatschappij. Het dagelijks leven.
Er is veel werkloosheid, er heersen veel lichamelijke en psychische klachten en eenzaamheid. Daarnaast zien we vaak een ongezonde leefstijl en hebben mensen moeite om de weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

Er is sprake van een cultuur en taalbarrière. Een groot deel van de gemeenschap spreekt niet of onvoldoende de Nederlandse taal. Er is bovendien sprake van cultuurverschillen. Binnen de Somalische gemeenschap is men huiverig voor de overheidsinstanties. Dit heeft met het land van herkomst te maken, waar de vaak corrupte overheid een bedreiging vormt.  Hierdoor durven mensen zich niet te melden voor ondersteuning. Veel mensen uit de Somalische gemeenschap durven niet naar het sociaal wijkteam of naar de huisarts.

Er is angst om bij ongevallen specialistische hulp in te schakelen. Angst voor misinterpretaties en maatregelen. Bijvoorbeeld. dat het vallen van de trap, wordt gezien als kindermishandeling en dat weer leidt tot uithuisplaatsing. Gevolg is dat er niet op de juiste momenten door iedereen de juiste zorg of hulp wordt ingeschakeld.

Bij sociale problematiek wordt er vaak ondersteuning in de eigen groep gezocht. Problemen die hierbij vaak naar voren komen zijn laaggeletterdheid, financiële problemen, moeilijkheden in de opvoeding van kinderen en veelal een ongezonde leefstijl. Daarbij wordt de participatie gehinderd door discriminatie op verschillende terreinen. Door dit alles dreigen zij steeds meer te isoleren en vereenzamen, het hindert hun integratie en participatie en het vinden van een plek binnen de samenleving. Speciale aandacht is hier nodig voor jongeren die opgroeien tussen twee culturen, die behoefte hebben aan ontmoeting en vrijetijdbesteding. Bouwen aan een eigen toekomst en hun plek in de samenleving.

Een andere groep die aandacht vraagt zijn de mannen binnen de gemeenschap. Hier is vaak sprake van eenzaamheid. Ze vinden het lastig om zaken en gevoelens die hen bezighouden met andere te delen. Zelfs met vrouw en kinderen gebeurt dit maar beperkt, voor zover zij een partner hebben. Zij delen dit wel met vrienden (andere mannen). Zij hebben echter geen vrienden en kennen ook geen plek waar zij hen kunnen ontmoeten. Met als gevolg dat deze mannen thuisblijven en nergens naar toe gaan. 

SSHO en DOCK slaan in dit project de handen in één om voor de verschillende problematiek binnen de Somalische gemeenschap in Haarlem de juiste ondersteuning te bieden.

Doelstelling

 • Bestrijden van isolement en eenzaamheid;
 • Bevorderen dat deelnemers uit huis komen en elkaar kunnen ontmoeten;
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid van deelnemers;
 • Kennis vergroten op het gebied van opvoeding in Nederland;
 • Vergroten opvoedvaardigheden;
 • Bevorderen van gezonde voeding, leefstijl en bewegen;
 • Bestrijden van discriminatie

Uitvoering

Allereerst willen wij mensen uit hun isolement halen door hen te activeren en naar het door DOCK en de SSHO gefaciliteerde ontmoetingscentrum te laten komen. Een plek waar ze zich veilig en vertrouwd voelen met veel herkenningspunten. Hier worden zij opgevangen door onze vrijwilligers en welkom geheten waarna zij in contact worden gebracht met andere inwoners en leden van de gemeenschap. Zij kunnen hier dan met elkaar in gesprek gaan, een spelletje doen onder het genot van koffie of thee. Hun directe aanspreekpunt zijn onze vrijwilligers die hen ook kunnen helpen met moeilijkheden waar zij tegenaan lopen. De ontmoeting vindt 7 dagen per week plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur in het wijkgebouw De Kleine Ringvaart. Hier zijn dan telkens twee vrijwilligers aanwezig.

Naast elkaar ontmoeten is het ook belangrijk dat leden van de gemeenschap kennismaken met bepaalde organisaties. Denk hierbij aan het sociaal wijkteam, de gemeente of woningcorporaties. Deze ontmoeting versterkt het vertrouwen binnen de gemeenschap in deze instanties. Er worden regelmatig ontbijtsessies georganiseerd in het ontmoetingscentrum. Hierbij worden betrokken professionals of organisaties uitgenodigd om aan te sluiten.

Verantwoording

SSHO heeft in samenwerking met Stichting Dock uitvoering gegeven aan onze projectdoelstellingen, door verspreid over het jaar de verschillende activiteiten uit te voeren. Het project is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van SSHO en Stichting Dock. Zij hebben een projectleider aangesteld die samen met een groep van 12 vrijwilligers de activiteiten hebben uitgevoerd.

Het project is gemonitord door een projectgroep bestaande uit de projectleider, een bestuurslid en een medewerker van Bureau Inzicht. In dit project hebben wij samengewerkt met verschillende organisaties

projectinformatie

 • onderwerp
  integreren & participeren
 • status
  afgerond
 • startdatum
  20 maart 2022
 • einddatum
  19 maart 2023

 • samenwerkende partners
  DOCK Haarlem
 • GGD
 • Stichting Vluchtelingenwerk
 • Sociaal Wijkteam Haarlem
 • Haarlemse Verbinders
 • CAPREA MEDIA

 • financiering
  Oranjefonds
 • Fonds Wiggers van Kerchem
 • KNR (PIN)

Eindrapportage

Klik op de cover om de rapportage te lezen