Startdatum 1 januari 2021

Meedoen in Schalkwijk

Project: Meedoen In Schalkwijk   Duur project: 1 jaar
Contactpersoon: Mahad Ahmed   Start project: 1 januari 2021

Contextanalyse

Schalkwijk is een dynamisch en multiculturele wijk waar in 2019 33.703 personen woonden in 15.545 huishoudens. Het is een gebied dat in ontwikkeling is en waar inwoners op allerlei manieren zelf initiatieven ontplooien. Hier wonen veruit de meeste anderstaligen en mensen met een migratie-achtergrond, waarvan een groot deel van niet-westerse afkomst. Rond deze verschillende culturen bestaan allerlei vertrouwensnetwerken met actieve inwoners. Deze netwerken kennen de problematiek, zetten zich op een laagdrempelig niveau in voor de inwoners en zorgen voor een vangnet bij sociale problematiek. Volgens de gegevens van de gemeente staat Schalkwijk staat er sociaaleconomisch minder goed voor dan Haarlem als geheel. Zo is het percentage bijstandsuitkeringen relatief hoog. Ook zien we naar verhouding veel huishoudens met een laag inkomen en huishoudens die drie jaar of langer op het sociaal minimum moeten leven. Het aantal personen met WMO-ondersteuning is groter dan gemiddeld en ook is er meer behoefte aan hulp van het sociaal wijkteam. Inwoners van Schalkwijk ervaren een minder goede eigen gezondheid dan in de rest van Haarlem. Met name het gebrek aan kennis over een gezonde leefstijl en de mate van beweging worden hierin genoemd als oorzaken. In Schalkwijk is relatief veel sprake van eenzaamheid en deze is de laatste jaren fors gestegen. De groei is het sterkste bij ouderen met een migratieachtergrond, maar ook bij jongeren wordt vereenzaming geconstateerd. Er zijn veel Haarlemmers die de weg in Nederland nog moeten vinden. Dat zijn voornamelijk huwelijks- en arbeidsmigranten en andere internationals, en mensen die hun eigen land zijn ontvlucht, met name uit Somalië, Syrië en Eritrea. Omdat statushouders een passende sociale huurwoning krijgen toegewezen, woont het merendeel van de statushouders daar waar de meeste sociale huurwoningen zijn, waaronder Schalkwijk. Naast deze ‘nieuwe’ Haarlemmers wonen naar verhouding in Schalkwijk veruit de meeste anderstaligen en mensen met een migratie-achtergrond, waarvan een groot deel van niet-westerse afkomst. Vangnet bij sociale problematiek wordt vaak in de eigen groep gezocht.

Zij begrijpen de samenleving nog niet helemaal en hebben te maken met laaggeletterdheid, financiële problemen, moeilijkheden in de opvoeding van kinderen en veelal een ongezonde leefstijl. Daarbij worden zij in hun participatie gehinderd door discriminatie op verschillende terreinen. Door dit alles dreigen zij steeds meer te isoleren en vereenzamen, het hindert hun integratie en participatie en het vinden van een plek binnen de samenleving. Speciale aandacht is hier nodig voor jongeren die opgroeien tussen twee culturen die behoefte hebben aan ontmoeting, vrijetijdsbesteding, hun toekomst en hun plek in de samenleving.

Een groep die vooral van de eenzaamheid last heeft zijn de mannen. Zij vinden het lastig om zaken en gevoelens die hen bezighouden met andere te delen. Zelfs met vrouw en kinderen gebeurt dit maar beperkt voor zover zij een partner hebben. Zij delen dit wel met vrienden (andere mannen). Zij hebben echter geen vrienden en kennen ook geen plek waar zij hun kunnen ontmoeten. Met als gevolg dat zij thuisblijven en nergens naar toe gaan.

Uitvoering

Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Somaliërs Haarlem & Omgeving. Wij werken daarin samen met Stichting Dock (welzijnsorganisatie) die als penvoerder gaat optreden en faciliteert en adviseert. Verder Stichting Samen (Marokkaanse org), STSK (Turkse org) en  Haarlemse Verbinders platform zelforganisaties. Voorts wordt samengewerkt met diverse professionals Stichting Dock, GGD ,Jeugd en Gezin, Politie, Gemeente instanties, Sportsupport Haarlem Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Sociaal Wijkteam Haarlem, Wereldkeuken bedrijf, Teylers museum en Bedrijf en Samenleving, Bureau Inzicht, Bibliotheek Haarlem in de verschillende activiteiten.

Doelgroep

Deze wordt gevormd door kwetsbare groepen (oud) migranten en andere recent gearriveerde migranten omdat zij nog niet bekend zijn met de Nederlandse samenleving ,statushouders, laaggeletterden en mensen met licht verstandelijke beperking/beginnend dementerenden . Het zijn mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 tot 55 jaar. Zij zijn veelal afhankelijk van een uitkering en wonen in de wijk Schalkwijk.

 

Doelstelling

 • Bestrijden van isolement en eenzaamheid
 • Bevorderen dat deelnemers uit huis komen en elkaar kunnen ontmoeten
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid van deelnemers
 • Kennis vergroten op het gebied van opvoeding in Nederland
 • Vergroten opvoedvaardigheden
 • Bevorderen van gezonde voeding, leefstijl en bewegen
 • Bestrijden van discriminatie

Project opzet

Veel migranten in statushouders in Schalkwijk verkeren in en isolement en vereenzamen waardoor zij moeilijk mee kunnen doen in Haarlem. Dit wordt mede veroorzaakt door financiële problemen, moeilijkheden in de opvoeding, zwakke gezondheid en discriminatie.

In dit project willen wij proberen deze drempels proberen te verlagen door aan deze knelpunten te werken. Dit willen wij doen door de volgende activiteiten:

Ontmoetingscentrum

Allereerst willen wij mensen uit hun isolement halen door hen te activeren en naar ons centrum te laten komen. Een plek waar ze zich veilig en vertrouwd voelen met veel herkenningspunten. Hier worden zij opgevangen door onze vrijwilligers en welkom geheten waarna zij in contact worden gebracht met andere mannen of vrouwen. Zij kunnen hier dan met elkaar in gesprek gaan, een spelletje doen onder het genot van koffie of thee. Hun directe aanspreekpunt zijn onze vrijwilligers die hen ook kunnen helpen met moeilijkheden waar zij tegen aan lopen. De ontmoeting vindt 7 dagen per week plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur in het wijkgebouw De Kleine Ringvaart. Hier zijn dan telkens twee vrijwilligers aanwezig.

Activiteiten

Als deelnemers hun weg gevonden hebben willen wij proberen hen te motiveren naar andere activiteiten die wij gaan organiseren:

Hardloopgroep voor mannen

Gezien de problemen die mannen ervaren  en zij vaak niet zulke praters zijn en liever dingen willen doen willen wij voor hen een hardloopgroep ontwikkelen waar ze met een groep mannen hard kunnen lopen en onderling contacten kunnen opdoen en wat met elkaar kunnen praten.

 

Vrijetijdsbesteding

Met name mannen en in wat mindere mate vrouwen weten niet goed wat zij met hun vrijetijd moeten doen. Vaak zitten zij dan thuis ook tijdens de vakanties. Wij willen twee bijeenkomsten organiseren waarin wij hun de verschillende mogelijkheden willen laten zien. Vervolgens willen wij met hen een aantal van deze voorzieningen op het gebied van sport cultuur en ontspanning bezoeken.

Netwerkontwikkeling

Het hebben van een netwerk is onmisbaar wil je je weg in de samenleving kunnen vinden. Veel van mensen van de doelgroep hebben deze niet daar hun familie grotendeels ergens anders woont en zij weinig vrienden hebben. Met behulp van de methode van het ADB (Anti Discriminatie Bureau Haarlem) willen wij deelnemers in een aantal bijeenkomsten leren hoe je een netwerk kunt ontwikkelen en onderhouden.

 

Gezonde leefstijl

Veel van deze doelgroepen hebben te maken met een slechtere gezondheid. Door slechte voeding, weinig gezonde leefstijl en weinig beweging hebben veel van hen met tal van gezondheidsklachten te maken gekregen. Door middelen van verschillende activiteiten als kennis over gezonde voeding, kookworkshops en beweeg activiteiten willen hun gezondheid proberen te verbeteren. Wij willen hier aandacht voor vragen door een aantal bijeenkomsten te organiseren in samenwerking met de GGD waarin wordt gesproken: wat is een gezonde leefstijl, gezonde voeding, hoe kunnen we gezondheidsklachten voorkomen en hoe kunnen we een gezondere manier van leefstijl realiseren. Hiernaast willen wij aandacht besteden aan gezonde voeding door informatie over gezonde voeding te geven. Een aantal kookworkshops te organiseren waar zij leren gezonde maaltijden te maken en hun traditionele gerecht meer gezond. Al kokend is er veel aandacht voor onderling gesprek. Teven willen wij hier binnen aandacht besteden aan beweging door hen mee te laten doen aantal van sport en bewegingsmogelijkheden afhankelijk van hun belangstelling.

Financiën

Er is een groep bewoners in Schalkwijk die moeilijk met hun geld kunnen omgaan en elke maand `met een tekort moeten afsluiten. Daarbij speelt een rol dat zij het financiële systeem in Nederland niet kennen die wezenlijk anders is dan die in het land van herkomst. Daarnaast is eer een groep mensen die te maken heeft met financiële schulden waar zij zelf niet meer uitkomen.

Wij willen door middel van een aantal bijeenkomsten in samenwerking met Stichting Dock deelnemers uitleg geven over het Nederlandse financiële systeem en boe banken en andere financiële instanties werken zoals incassobureaus etc. Hoe kun je op een goede manier met je financiën omgaan en van welke regelingen kan je gebruik maken. Daarnaast willen wij een aantal praktische trainingen geven waarin wordt geleerd hoe je een gezinsbegroting kunt opstellen en hoe je om kunt gaan met je geld zonder dat je met tekorten komt te zitten. Tevens wordt hier besproken hoe je met schulden om kunt gaan. Daarnaast willen we op dit gebied lotgenoten groepen organiseren waar mensen elkaar kunnen steunen.

 

Opvoeding

De opvoeding is voor de doelgroep vooral wat betreft pubers een lastige opgave temeer daar deze aanmerkelijk verschilt met die in het land van herkomst. Daarbij spelen ook zaken als uitval in het onderwijs, zelfbeschikking, discriminatie vrijetijdsbesteding en netwerk ontwikkelen een belangrijke rol.

Wij willen een aantal bijeenkomsten organiseren in samenwerking met Jeugd en Gezin waar aan de orde komt:

 • Opvoeding in Nederland;
 • Onderwijs in Nederland;
 • Cultuurverschillen;
 • Communicatie ouders en kinderen.

Daarnaast willen wij een aantal trainingen en workshops organiseren waar deelnemers een aantal opvoed vaardigheden wordt aangeleerd en hoe zij kunnen communiceren met hun kind.

SSHO

Stichting Somaliërs Haarlem & Omgeving

Kleine Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 102
2035 VD  Haarlem

KvK :  34 28 52 68

SSHO Nieuwsbrief

SSHO Shortcuts

Dutch NL Somali SO Afrikaans AF Amharic AM Arabic AR English EN French FR Italian IT Sesotho ST Shona SN Swahili SW Turkish TR Yoruba YO Zulu ZU

concept & webcontrol © CAPREA MEDIA